Le versioni di greco di Isocrate e le traduzioni in italiano

Perché rivolgersi a Filippo

Αλλ' ομως απασας εγω ταυτας τας δυσχερειας υτιεριδων ουιως εττι γηρως γεγονοι, φιλοτιμος ωστ' ηβουληθην αμα τοις προς σε λεγομενοις και τοις μετ' εμου διατριψασιν υποδειξαι και τιοιησαι φανερον οτι το μεν ταις τιανηγυρεσιν ενοχλειν και προς απαντας λεγειν τους συντρεχοντας εν αυταις προς ουδενα λεγειν εστιν, αλλ' ομοιως οι τοιουτοι των λογων ακυροι τυγχανουσιν οντες τοις νομοις και ταις πολιτειαις ταις υτιο των σοφιστων γεγραμμεναις, δει δε τους βουλομενους μη ματην φλυαρειν, αλλα προυργου τι τιοιειν και τους οιομενους αγαθον τι κοινον ευρηκεναι τους μεν αλλους εαν πανηγυριζειν, αυτους δ' ων...

Traduzione

I successi sportivi di un giovane aristocratico

Alcibiade il Giovane, disdegnando le attività ginniche, si dedica all'allevamento dei cavalli e alle gare dei carri, che ritiene attività più adatte per un nobile. Αλκιβιαδης, ορων την εν Ολυμπια πανηγυριν υπο παντων ανθρωπων αγαπωμενην και θαυμαζομενην, και τους Ελληνας επιδειξιν εν αυτη ποιου μενους πλουτου και ρωμης και παιδευσεως, και τους αθλητας ζηλου μενους και τας πο­λεις ονομαστοτατας γιγνομενας τας των νικωντων, εν Ολυμπια αγωνιζεσθαι εβουλευετο ινα κλεινοτατος γιγνοιτο και δοξαν αφθονεστατην τε και αθανατον επικτωτο. Ο δε, καιπερ ευφυεστερος σωματι και ερρωμενεστερος ων παντων...

Traduzione

Chi governa deve essere un esempio per gli altri

Μη αξιου τους μεν αλλους κοσμιως ζεν, τους δε βασιλεας ατακτως, αλλα καθιστη την σην σωφροσυνην παραδειγμα τοις αλλοις, γιγνωσκων οτι το της πολεως ηθος ομοιουται τοις αρχουσιν. Σημειον γαρ του καλως βασιλευειν εστι το οραν τους αρχομενους ευπορωτερους και σωφρονεστερους γιγνομενους δια την σην επιμελειαν. Περι πλειονος ποιου καταλειπειν τοις παισι δοξαν καλλιστην η πλουτον μεγιστον· ο μεν πλουτος γαρ θνητος εστι, η δε δοξα αθανατος· οι ανθρωποι γαρ δοξη μεν τα χρηματα δυνανται κτησθαι, τοις χρημασι δε δοξαν ουκ ωνουνται, και τα μεν χρηματα και τοις φαυλοις των ανθρωπων παραγιγνεται, την δε...

Traduzione

La costituzione è l'anima della città

Il successo e la prosperità di una città dipendono dalla sua costituzione: lo dimostra la storia recente di Atene, che è stata incapace di trarre vantaggio dai suoi successi militari a causa di un governo indegno e corrotto. Απασης γαρ της Ελλαδος υπο την πολιν ημων υποπεσουσης και μεια την Κονωνος ναυμαχιαν και μεια την Τιμοθεου στρατηγιαν, ουδενα χρονον τας ευτυχιας κατασχειν ηδυνηθημεν, αλλα ταχεως διεσκαριφησαμεθα και διελυσαμεν αυτας. Πολιτειαν γαρ την ορθως αν τοις πραγμασι χρησομενην ουτ' εχομεν ουτε καλως ζητουμεν. Καιτοι τας ευπραγιας απαντες ισμεν και παραγιγνομενας και παραμενουσας...

Traduzione

Elogio degli antichi Ateniesi

Εν τοις παλαιοις χρονοις ουκ εν τοις σκιραφειοις οι νεωτεροι διετριβον, ουδ' εν τοις τοιουτοις συλλογοις, εν οις νυν διημερευουσιν, αλλ' εν τοις επιτηδευμασιν εμενον, εν οις ετασσοντο, θαυμαζοντες και ζηλουντες τους εν τουτοις πρωτευοντας. Ουτω δ'εφευγον την αγοραν, ωστ' ει και ποτε διερχεσθαι αναγκαζοιντο, μετα πολλης αιδους και σωφροσυνης εφαινοντο τουτο ποιουντες. Αντιλεγειν δε τοις πρεσβυτεροις η λοιδορεισθαι δεινον ενομιζον ωσπερ νυν περι τους γονεας εξαμαρτανειν. Εν καπηλειω δε εσθιειν η πινειν ουδεις ουδ' οικετης επιεικης ετολμα. Σεμνυνεσθαι γαρ εμελετων αλλ' ου βωμολοχευεσθαι· και τους...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2023 VersioniDiGreco.it