Versioni di greco di Luciano tradotte in italiano

Metamorfosi di Lucio

Εγω εδεομην της Παλαιστρας πτερωσαι καμε και χρισασαν εξ εκεινου του φαρμακου εασαι πετεσθαι με· ηβουλομην γαρ πειρα μαθειν ει μεταμορφωθεις εκ του ανθρωπου και την ψυχην ορνις εσομαι. Η δε το δωματιον υπανοιξασα κομιζει την πυξιδα. Εγω δε σπευδων ηδη, αποδυσας, χριω ολον εμαυτον, και ορνις μεν ου γινομαι ο δυστυχης, αλλα μοι ουρα οπισθεν εξηλθε, και οι δακτυλοι παντες ωχοντο ουκ οιδ' οποι· ονυχας δε τους παντας τεσσαρας ειχον, και τουτους ουδεν αλλο η οπλας, και μοι αι χειρες και οι ποδες κτηνους ποδες εγενοντο, και τα ωτα δε μακρα και το προσωπον μεγα. Επει δε κυκλω περιεσκοπουν, εμαυτον εωρων...

Traduzione

L’ignoranza acceca gli uomini - Maturità 2014

Δεινον γε η αγνοια και πολλων κακων ανθρωποις αιτια, ωσπερ αχλυν τινα καταχεουσα των πραγματων και την αληθειαν αμαυρουσα και τον εκαστου βιον επηλυγαζουσα. Εν σκοτω γουν πλανωμενοιξ παντες εοικαμεν, μαλλον δε τυφλοις ομοια πεπονθαμεν, τω μεν προσπταιοντες αλογως, το δε υπερβαινοντες, ουδεν δεον, και το μεν πλησιον και παρα ποδας ουχ ορωντες, το δε πορρω και παμπολυ διεατηκος ως ενοχλουν δεδιοτες· και ολως εφ' εκαστου των πραττομενων ου διαλειπομεν τα πολλα ολισθαινοντες. Τοιγαρτοι μυριας ηδη τοις τραγωδοδιδασκαλοις αφορμας εις τα δραματα το τοιουτο παρεσχηται, τους Λαβδακιδας και τους Πελοπιδας...

Traduzione

Sull'amicizia

Υμεις γαρ μοι δοκειτε τους μεν περι φιλιας λογους αμεινον αλλων αν ειπειν δυνασθαι, ταργα δε αυτης ου μονον ου κατ' αξιαν των λογων εκμελεταν, αλλ' αποχρη υμιν επαινεσαι τε αυτην και δειξαι ηλικον αγαθον εστιν εν δε ταις χρειαις προδοντες τους λογους δραπετευετε ουκ οιδ' οπως εκ μεσων των εργων. Και οποταν υμιν οι τραγωδοι τας τοιαυτας φιλιας επι την σκηνην αναβιβασαντες δεικνυωσιν επαινειτε και επικροτειτε και κινδυνευουσιν αυτοις υπερ αλληλων οι πολλοι και επιδακρυετε, αυτοι δε ουδεν αξιον επαινου υπερ των φιλων παρεχεσθαι τολματε, αλλ' ην του φιλος δεηθεις τυχη, αυτικα μαλα ωσπερ τα ονειρατα...

Traduzione

La luna parla a Menippo

Ουπω σταδιον ανεληλυθειν και η Σεληνη γυναικειαν φωνην προιεμενη, «Μενιππε», φησιν, «ουτως οναιο, διακονησαι μοι τι προς τον Δια». «Λεγοις αν», ην δ' εγω· «βαρυ γαρ ουδεν, ην μη τι φερειν δεη». «Πρεσβειαν», εφη, «τινα ου χαλεπην και δεησιν απενεγκε παρ' εμου τω Διι· απειρηκα γαρ ηδη, Μενιππε, πολλα και δεινα παρα των φιλοσοφων ακουουσα, οις ουδεν ετερον εστιν εργον η ταμα πολυπραγμονειν, τις ειμι και πηλικη, και δι ηντινα αιτιαν διχοτομος η αμφικυρτος γιγνομαι. Και οι μεν κατοικεισθαι με φασιν, οι δε κατοπτρου δικην επικρεμασθαι τη θαλαττη, οι δε ο τι αν εκαστος επινοηση τουτο μοι προσαπτουσι....

Traduzione

Insolita rappresentazione di Eracle presso i Galli

Τον Ηρακλεα οι Κελτοι Ογμιον ονομαζουσι φωνη τη επιχωριω, το δε ειδος του θεου πανυ αλλοκοτον γραφουσι. Γερων εστιν αυτοις ες το εσχατον, αναφαλαντιας, πολιος ακριβως οσαι λοιπαι των τριχων, ρυσος το δερμα και διακεκαυμενος ες το μελαντατον οιοι εισιν οι θαλαττουργοι γεροντες· μαλλον δε Χαρωνα η Ιαπετον τινα των υποταρταριων και παντα μαλλον η Ηρακλεα ειναι αν εικασειας. Αλλα και τοιουτος ων εχει δμως την σκευην την Ηρακλεους· και γαρ την διφθεραν ενηπται την του λεοντος και το ροπαλον εχει εν τη δεξιοι και τον γωρυτον παρηρτηται, και το τοξον εντεταμενον η αριστερα προδεικνυσιν, και ολος Ηρακλης...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2022 VersioniDiGreco.it